بیانیه سازمان چای کشوردر محکومیت اهانت به پیامبر اعظم (ص) 1393/11/3

سازمان چای کشور با صدور بیانیه‌ای، اقدام موهن نشریه فرانسوی شارلی ابدو در اهانت به پیامبر اعظم(ص) را محکوم کرد. در بیانیه این سازمان آمده است: بار دیگر قلم به دستان مزدور استکبار جهانی و دشمنان کینه توز اسلام با اهانت به پیامبر اعظم(ص)، حضرت محمد مصطفی(صلی الله علیه و آله) قلوب میلیون‌ها مسلمان آزاده را در اقصی نقاط دنیا جریحه دار کردو این عمل وقیحانه هرگز از یاد مسلمانان فراموش نخواهد شد و مسئولین این نشریه باید همچون سلمان رشدی­ها همیشه در ترس و ناامیدی زندگی کنند. این بیانیه می افزاید: این اهانت ها به ساحت مقدس و مطهر پیامبر مهر و محبت از سوی کسانی صورت می گیرد که بطور دایم برای رسیدن به اهداف پلید و شیطانی خود ندای حقوق بشر و آزادی سر می دهند . در بخش پایانی این بیانیه آمده است: ما کارکنان سازمان چای کشور هم صدا با همه مسلمانان و آزادگان جهان این اقدام زشت و مفتضحانه دشمنان انسانیت و مدعیان دروغین حقوق بشر را محکوم می کنیم و خواستار برخورد و محاکمه قضایی عاملان این اقدام غیرانسانی در دادگاه های معتبر بین المللی هستیم. (روابط عمومی سازمان چای کشور)

بازدیدسرزده رئیس سازمان چای کشور ازادارات چای شهرستانهای لاهیجان وسیاهکل 1393/10/17

دکترمحمدولی روزبهان رئیس سازمان چای کشور بهمراه مهندس سید عبدالله میر حسینی مقدم مجری طرح ملی بهزراعی باغهای چای بصورت سرزده ازادارات چای شهرستانهای لاهیجان وسیاهکل بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی سازمان چای کشور،دکترروزبهان در این بازدیدسرزده ضمن دیدار وگفتگوبا کارکنان ادارات چای شهرستانهای لاهیجان وسیاهکل درجریان آخرین روندصدوردفترچه چایکاری برای سال زراعی آتی، نحوه توزیع کودشیمایی،میزان استقبال کشاورزان چایکاراز بهزراعی باغات چای ،مقدارچای خشک موجوددرکارخانجات وهمچنین طرحها ی دردست اجرادرزمینه چای درسطح این دو شهرستان قرارگرفت. برپایه این گزارش :رئیس سازمان چای بهمراه مجری طرح ملی بهزراعی باغهای چای همچنین در مناطق مختلف چایکاری لاهیجان وسیاهکل نیز با کشاورزان چایکار که مشغول بهزراعی وآماده سازی باغات چای خودبودند دیداروگفتگوکرد وازپرداخت تسهیلات بهزراعی به کشاورزان چایکاردرآینده نزدیک خبرداد.

رئیس سازمان چای کشورهمراه فرمانداروسایرمسئولان فومن، با چایکارنمونه کشوری دیدارکردند 1393/10/17

رئیس سازمان چای کشوربا همراهی فرماندار ومدیران ادارات چای وجهادکشاورزی شهرستان فومن ضمن بازدید ازباغات چای آقای یاسینی چایکار نمونه کشوری مسایل ومشکلات نامبرده را مورد بررسی قرار دادند. دکترمحمدولی روزبهان دراین بازدیدگفت:اقدام آقای یاسینی پیام زیادی برای چایکاران دارد وسازمان چای ازوی وسایرچایکارانی که اقدامات مشابه وی را انجام دهند حمایت جدی خواهدکرد. رئیس سازمان چای کشور افزود:آقای یاسینی باغ خودرا با راهنمایی مرکز تحقیقات چای و کارشناسان اصلاح کرده است که ثمره اش درتولید دیده شده است. رئیس سازمان چای کشورتاکیدکرد:روش زندگی ومدیریت برادران یاسینی باید به عنوان الگو مورد استفاده سایرین قرارگیرد این سه برادر باغ پنج ساله رها شده را اجاره می کنند وبعد بصورت علمی آباد می کنند وبجایی می رسانند که درآمدشان ازاین باغ به دوبرابر حالت عادی می رسدتا جائیکه از هر هکتار۱۷ تن برگ سبز چای برداشت می کنند. رئیس سازمان چای کشوراظهارداشت :امسال ب مبلغ ۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای بهزراعی درنظرگرفته شده است که هم اکنون این طرح تصویب گردیده ودر مرحله تبادل موافقت نامه است که پس از امضای موافقت نامه پرداخت تسهیلات بهزراعی آغاز می گردد. دکترروزبهان اظهارداشت:ازمحل این تسهیلات برادران یاسینی وافراد مشابه ایشان نیزموردحمایت قرار خواهندگرفت.

رئیس سازمان چای کشورتاکیدکرد:واحدهای چایسازی باید به تکنولوژی روز مجهزشوند 1393/10/17

رئیس سازمان چای کشوربا همراهی فرماندار ومدیران ادارات چای وجهادکشاورزی شهرستان فومن ضمن بازدید ازباغات چای آقای یاسینی چایکار نمونه کشوری مسایل ومشکلات نامبرده را مورد بررسی قرار دادند. دکترمحمدولی روزبهان دراین بازدیدگفت:اقدام آقای یاسینی پیام زیادی برای چایکاران دارد وسازمان چای ازوی وسایرچایکارانی که اقدامات مشابه وی را انجام دهند حمایت جدی خواهدکرد. رئیس سازمان چای کشور افزود:آقای یاسینی باغ خودرا با راهنمایی مرکز تحقیقات چای و کارشناسان اصلاح کرده است که ثمره اش درتولید دیده شده است. رئیس سازمان چای کشورتاکیدکرد:روش زندگی ومدیریت برادران یاسینی باید به عنوان الگو مورد استفاده سایرین قرارگیرد این سه برادر باغ پنج ساله رها شده را اجاره می کنند وبعد بصورت علمی آباد می کنند وبجایی می رسانند که درآمدشان ازاین باغ به دوبرابر حالت عادی می رسدتا جائیکه از هر هکتار۱۷ تن برگ سبز چای برداشت می کنند. رئیس سازمان چای کشوراظهارداشت :امسال ب مبلغ ۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای بهزراعی درنظرگرفته شده است که هم اکنون این طرح تصویب گردیده ودر مرحله تبادل موافقت نامه است که پس از امضای موافقت نامه پرداخت تسهیلات بهزراعی آغاز می گردد. دکترروزبهان اظهارداشت:ازمحل این تسهیلات برادران یاسینی وافراد مشابه ایشان نیزموردحمایت قرار خواهندگرفت.

دیداررئیس سازمان چای کشوربامعاون رئیس جمهور ورئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور 1393/10/17

دکترمحمدباقرنوبخت معاون محترم رئیس جمهورورئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، آقای محمد ولی روزبهان رئیس سازمان چای کشوررا به حضور پذیرفتند. دراین جلسه ابتدا آقای روزبهان گزارش مبسوطی ازوضع موجود صنعت چای واقدامات وفعالیتهای بعمل امده درخصوص تهیه طرح مدون برای بهزراعی باغات چای ،ساماندهی مناسب صنعت ،تجارت ،تبلیغات وهمچنین چگونگی تعیین تکلیف چای سنواتی ارائه نمودند . سپس آقای دکتر نوبخت در خصوص تلاش وهمت همه مسئولین ودست اندرکاران استانی وملی برای رفع موانع ومشکلات این صنعت وتثبیت شغل واقتصادی نمودن کشاورزی چای وبسترسازی برای تهیه زندگی شرافتمندانه برای تولیدکنندگان چای ارائه طریق نموده وامر به ابلاغ فرمودند چالشها وموانع موجود با جلب مشارکت همه تشکلهای دولتی ومردمی شناسایی وراهکار مناسب برای برون رفت از وضعیت موجود احصاء وجهت اقدام لازم به مجاری ذیربط منعکس گردد . ایشان همچنین حمایت جدی دولت تدبیروامید را از مجموعه دست اندرکاران صنعت چای کشور در جهت ارتقاء کمی وکیفی محصول تولیدی اعلام داشتند.

ولین جلسه هیئت اجرایی موسس شرکت صندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای کشوربرگزارشد 1393/12/20

اولین جلسه هیئت اجرایی موسس شرکت صندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای کشوربا حضور دکترروزبهان رئیس سازمان چای کشور ،مهندس رضوی مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری دربخش کشاورزی در محل نماز خانه سازمان چای کشوربرگزارشد. رئیس سازمان چای کشور دراین نشست گفت: صندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای کشوردر کنارسازمان چای کشور نقش حمایت از تولیدکنندگان اعم از کشاورزان چایکاران وصاحبان صنعت را ایفا خواهد کرد. دکتر روزبهان تشکیل این صندوق را یک فرصت برای تولیدکنندگان چای دانست وافزود:این صندوق تسهیلات کم بهره دراختیارسهام داران قرار خواهدداد. وی با اشاره به دیدار چندی قبل خود با دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور اشاره کرد وافزود: دکتر نوبخت در این دیدار تاکیدداشتند طرح جامع مدیریت چای با نظرهمه دست اندرکاران،کارشناسان ودلسوزان این صنعت تهیه گردد. وی گفت: همچنین ایشان درسفرخودبه گیلان خواستارافزایش اختیارات سازمان چای کشورگردیدند . دکترروزبهان خاطرنشان کرد:نگاهی که دولت تدبیروامیدبه صنعت چای کشوردارد آینده چای بسیارروشن وپرفروغ است. درادامه مهندس رضوی مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری حمایت ازتوسعه کشاورزی گفت:اعتقاددارم که هر محصول ویژگی خاص خودش راداردوبه پیوندزنجیره تولیداعم ازکشاورز،کارخانه داروبازار اعتقادداریم. وی افزود:باتوجه به تجاربی که درتشکیل ۸۹ صندوق درسطح کشورداریم هیچکدام تاکنون دچارمشکل نشده اند وامیدواریم این صندوق مدافع بزرگ صنعت چای کشورگردد. مهندس رضوی اظهارداشت:تجربه ثابت کرده هرکجا کاربه دست مردم سپرده شده اثربخشی آن بیشتربوده است واز همین رو کاربه دست مردم ،برای مردم وتوسط مردم درتشکیل این صندوقها اعتقادما ست. وی گفت:جایگاه دولت دراین صندوقها نظارت،پشتیبانی وحمایتی است. گفتنی است:در نخستین جلسه هیئت اجرایی موسس شرکت صندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای کشورمصوباتی از جمله سرمایه صندوق،سهم مشارکت ۴۹ درصدی دولت و۵۱ درصدی بخش خصوصی،پیش نویس اساسنامه وآیین نامه ها جهت طرح درمجمع عمومی موسس،افتتاح حساب(سپرده کوتاه مدت)شرکت درشرف تاسیس بنام صندوق ،ابلاغیه چایکاران وکارخانجات باذکرتعداد وارزش سهام هریک ازبهره برداران حقیقی یا حقوقی وبرگزاری تاریخ مجمع عمومی موسس در۲۵ /۱۲ ۱۳۹۳ به تصویب رسید.

انتخاب نمایندگان کشاورزان چایکار شهرستانهای لاهیجان،سیاهکل ولنگرود درهیات اجرایی موسس درصندوق حمایت توسعه صنعت چای کشور 1393/12/20

نمایندگان کشاورزان چایکار شهرستانهای لاهیجان،سیاهکل ولنگرود با حضور رئیس سازمان چای کشورومدیران صندوق حمایت از توسعه کشاورزی کشوربعنوان هیات اجرایی موسس درصندوق حمایت توسعه صنعت چای کشور انتخاب شدند.
رئیس سازمان چای کشور دراین نشست  به تشکیل صندوق سرمایه گذاری چای اشاره کرد وافزود:این صندوق متعلق به شماست وشما کشاورزان چایکارمدیران وسیاست گذاران این صندوق هستید دولت ۴۹درصدسهام وبخش خصوصی ۵۱ درصدسهام راداردکه از۵۱ درصد۷۰ درصدمتعلق به کشاورزان چایکاراست.
دکتر محمد ولی روزبهان  افزود:براساس اصل۴۴ قانون اساسی بایداقتصادرا به دست خودمردم سپرد واین به آن معنی نیست که دولت از حمایت خوددست بردارد هرگز دولت این محصول واین صنعت را رها نمی کند حتی برنامه های حمایتی بیشتری نسبت به گذشته دارد.
وی اشاره کرد: این صندوق متولی خرید تضمینی برگ سبز چای از کشاورزان چایکار نیست وبلکه درراستای حمایت از کشاورزان تسهیلات به آنها پرداخت می کند وسازمان چای همچنان متولی خریدتضمینی برگ سبز چای است.
درادامه مهندس علیزاده قایم مقام  صندوق سرمایه گذاری حمایت از توسعه کشاورزی  گفت:بخش کشاورزی یک جایگاه  کاملا غیردولتی است .
وی افزود:دولت یک  امکان  در زمینه صندوق های تخصصی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را گذاشته است که اولین صندوق در استان همدان  درسال ۸۳ با سرمایه ۵۲ میلیون تومانی  با سهم ۲۵ میلیون تومان ازسوی دولت و۲۵ میلیون تومان هم از سوی کشاورزان وتولیدکنندگان راه اندازی شد که آلان سرمایه اش به ۲۰ میلیارد تومان رسیده است.
درادامه مهندس رضوی مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری حمایت از توسعه کشاورزی  گفت:درسطح کشور شش صندوق محصولی داریم که همه آنها از رشد چشمگیری برخوردارند.
وی افزود:توانمندی واثربخشی این صندوقها به چندعامل از جمله متولی ،هیات مدیره که با رای مستقیم  خودتولیدکنندگان وکشاورزان انتخاب می شوند وهمچنین مدیرعامل فعال  ،متعهد ،کوشا وپیگیر بستگی دارد.
مهندس رضوی خاطرنشان کرد:تنهایی جائیکه  دولت در این ۸۹ صندوق سهم کشاورزان را بصورت کامل  هم قدر سهم دولت وهم کشاورزان چایکار راپرداخت می کند همین صندوق سرمایه گذاری چای  است.

سازمان چای کشورآماده انعقاد قرارداد با کارخانجات چایسازی گیلان ومازندران می باشد 1394/2/24

سازمان چای کشوربا صدور اطلاعیه ای آماگی خودرا جهت انعقاد قراردادفروش برگ سبز چای  با کارخانجات چایسازی گیلان ومازندران برای سال زراعی ۹۴ اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان چای کشور متن این اطلاعیه به شرح ذیل می باشد:
بسمه تعالی
(اطلاعیه)
نظربه رشدجوانه های بوته های چای وفرارسیدن زمان برداشت برگ سبز وبهره برداری سال ۱۳۹۴،سازمان چای کشور آمادگی خودرا جهت انعقاد قراردادفروش برگ سبز چای درراستای اجرای طرح خرید تضمینی با کارخانجات چایسازی گیلان ومازندران اعلام می نماید.
لذا از مدیران محترم کارخانجات مذکور دعوت میگردد از روز سه شنبه مورخه ۱/۲/ ۹۴ تاپایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخه۱۰/۲/۹۴ با ارائه درخواست کتبی جهت تنظیم قرارداد به واحد حقوقی  سازمان چای کشور واقع در لاهیجان –خیابان ملت  مراجعه نمایند.
سازمان چای کشور

 

بیانیه سازمان چای کشور در روز جهانی قدس 1394/4/22

روز قدس روزحیات اسلام است

حضرت امام خمینی “ره”

بار دیگر همگام با تمامی مسلمانان  جهان در روز جهانی قدس و هم صدا با ولی امر مسلمین جهان

ضمن محکوم نمودن جنایات وحشیانه و غیر انسانی رژیم  جعلی ،سفاک و غاصب صهیونیستی و استکبار جهانی که شادمانی ضیافت الهی را به ضیافت مرگ تبدیل کرده ومردم مظلوم فلسطین را با حملات وحشیانه خویش به شهادت رسانده و می رساند که دلهای تمامی انسانهای آزادی خواه جهان را به درد آورده است  . اینک در روز های پر برکت ماه مبارک رمضان  ، با حمایت همه جانبه از امت حزب اله و مسلمان فلسطین  و یمن  و همراه با مردم روزه دار،انقلابی، مبارز و شهید پرور ایران اسلامی، با حضور در”راهپیمایی عظیم مردمی روز جهانی قدس”  وبا استعانت از درگاه ایزد منان و توجهات خاص حضرت بقیه الله الاعظم (عج) با شعارهای کوبنده ، انزجار و نفرت خویش را از رژیم سفاک صهیونیستی و آمریکای جنایتکار و حامیانش اعلام می نماییم

 

روابط عمومی سازمان چای کشور

منبع: سازمان چای کشور
آغاز پرداخت مبلغ ۳۰ میلیاردتومانی بهای خرید تضمینی برگ سبز چای 1394/4/22

ئیس سازمان چای کشور ازآغاز پرداخت مبلغ ۳۰ میلیاردتومانی بهای خرید تضمینی برگ سبز چای  به  حساب کشاورزان چایکار استانهای گیلان ومازندران خبرداد.
دکتر محمد ولی روزبهان افزود: دراین مرحله با احتساب مبالغ پرداختی قبلی جمعاحدود۷۰ درصدازبهای خرید تضمینی برگ سبز چای چین بهاره به حساب چایکاران پرداخت خواهد شد.
رئیس سازمان چای کشورهمچنین از خرید مقدار ۴۳۵۵۴۳۳۴کیلوگرم برگ سبز چای در جه یک ودو از کشاورزان چایکار استانهای گیلان ومازندران بصورت تضمینی خبرداد .
دکتر روزبهان افزود: این میزان برگ سبز خریداری شده ۲۷۸۱۳تن(۸۶/۶۳ ) در جه یک و۱۵۷۴۲ تن (۱۴/۳۶ )در جه دو می باشدوارزش ریالی برگ سبز خریداری شده ۷۹۶ میلیاردو۷۹۰میلیون و۲۱۴هزارو۳۰۰ ریال است .
وی خاطرنشان کرد:از این مقدار برگ سبز خریداری شده بیش از ۹۸۰۰ هزارتن چای خشک تولیدشده است.
رئیس سازمان چای کشور تاکیدکرد:تعداد ۱۶۵واحدچایسازی در استانهای شمالی وجوددارد که هم اکنون بیش از۱۵۰واحد چایسازی با سازمان چای عقد قراردادکرده و مشغول خریدتضمینی برگ سبز چای از کشاورزان چایکار هستند.

منبع: سازمان چای کشور
دولت برای تجهیز باغات چای به آبیاری تحت فشار تسهیلات پرداخت می کند 1394/4/22

رییس سازمان چای کشور گفت : ۸۵ درصد اعتبارات احداث سیستم آبیاری تحت فشار باغات چای بصورت تسهیلات یارانه ای توسط دولت پرداخت می شود.

 

 محمدولی روزبهان روز شنبه در گفت و گویی افزود : اعتباراتی در قالب تسهیلات یارانه ای از سوی دولت برای پرداخت طرح های آبیاری تحت فشار در نظر گرفته شده و  چایکاران می توانند از این تسهیلات برای تجهیز باغات چای به سیستم آبیاری تحت فشار بهره مند شوند.

وی خاطرنشان کرد : با احداث سیستم های آبیاری بارانی ، باغات چای در مقابل تنش های آبی مقاوم شده و علاوه بر جلوگیری از سوختگی بوته های چای ، بیش از سه برابر به کمیت محصول چای نیز افزوده خواهد شد.

روزبهان اظهار داشت: امکان زیرپوشش قرار گرفتن ۱۰ هزار هکتار از باغات چای از طریق اجرای طرح های آبیاری تحت فشار وجود دارد.

وی اجرای طرح های آبیاری تحت فشار را در راستای اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری دانست و یادآور شد : با این اقدام استفاده از ظرفیت های آبی برای ارتقای کیفی و کمی چای فراهم شده و اجرای عملیات بهزراعی باغات چای نیز بهتر می شود.

رییس سازمان چای کشور افزود : شتاب بخشی به ساخت سد پلرود در شهرستان رودسر، می تواند به این امر کمک کند زیرا با بهره برداری از این سد، ۹هزار هکتار از باغات چای محدوده این سد، زیر پوشش آبیاری تحت فشار قرار می گیرند.

روزبهان اظهار داشت : در گذشته پنج هزار هکتار از باغات چای کشور تحت پوشش آبیاری قطره ای قرار داشت که هم اکنون این میزان به ۵۰۰ هکتار کاهش یافته است.

وی تصریح کرد : یکصد حلقه چاه نیز برای این منظور در باغات چای حفر شده که برای بازسازی آنها تسهیلات لازم نیز پرداخت می شود.

وی گفت : با اقدامات خوب دولت از قبیل افزایش ۲۱ درصدی بهای برگ سبز چای ، تاسیس صندوق حمایت از صنعت چای و پرداخت  تسهیلات  بهزراعی در پنج سال آینده؛ موجبات افزایش تولید چای و اقتصادی شدن و بهبود معیشت چایکاران و ارتقای این محصول راهبردی فراهم شده است.

استان های گیلان و مازندران ۳۲ هزار هکتار باغ چای دارند که ۹۰ درصد این باغات در گیلان قرار دارند.

هم اکنون میزان تولید سالانه چای خشک کشور بین ۱۵تا ۲۰ هزار تن و میزان مصرف سالانه کشور حدود یکصدوده  هزار تن چای است.

 

منبع: سازمان چای کشور
نظرسنجی
به نظر شما کیفیت سایت چگونه است؟


آمار سایت
تعداد کل بازدید کنندگان:26734
تعداد بازدید کنندگان امروز:7
تعداد بازدید کنندگان ماه جاری:217
تعداد بازدید کنندگان سال جاری:337

عضویت در خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه آدرس ایمیل خود را وارد نمائید
 
برو به سمت بالا