دیداررئیس سازمان چای کشوربامعاون رئیس جمهور ورئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور 1393/10/17

دکترمحمدباقرنوبخت معاون محترم رئیس جمهورورئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، آقای محمد ولی روزبهان رئیس سازمان چای کشوررا به حضور پذیرفتند. دراین جلسه ابتدا آقای روزبهان گزارش مبسوطی ازوضع موجود صنعت چای واقدامات وفعالیتهای بعمل امده درخصوص تهیه طرح مدون برای بهزراعی باغات چای ،ساماندهی مناسب صنعت ،تجارت ،تبلیغات وهمچنین چگونگی تعیین تکلیف چای سنواتی ارائه نمودند . سپس آقای دکتر نوبخت در خصوص تلاش وهمت همه مسئولین ودست اندرکاران استانی وملی برای رفع موانع ومشکلات این صنعت وتثبیت شغل واقتصادی نمودن کشاورزی چای وبسترسازی برای تهیه زندگی شرافتمندانه برای تولیدکنندگان چای ارائه طریق نموده وامر به ابلاغ فرمودند چالشها وموانع موجود با جلب مشارکت همه تشکلهای دولتی ومردمی شناسایی وراهکار مناسب برای برون رفت از وضعیت موجود احصاء وجهت اقدام لازم به مجاری ذیربط منعکس گردد . ایشان همچنین حمایت جدی دولت تدبیروامید را از مجموعه دست اندرکاران صنعت چای کشور در جهت ارتقاء کمی وکیفی محصول تولیدی اعلام داشتند.

رئیس سازمان چای کشورتاکیدکرد:واحدهای چایسازی باید به تکنولوژی روز مجهزشوند 1393/10/17

رئیس سازمان چای کشوربا همراهی فرماندار ومدیران ادارات چای وجهادکشاورزی شهرستان فومن ضمن بازدید ازباغات چای آقای یاسینی چایکار نمونه کشوری مسایل ومشکلات نامبرده را مورد بررسی قرار دادند. دکترمحمدولی روزبهان دراین بازدیدگفت:اقدام آقای یاسینی پیام زیادی برای چایکاران دارد وسازمان چای ازوی وسایرچایکارانی که اقدامات مشابه وی را انجام دهند حمایت جدی خواهدکرد. رئیس سازمان چای کشور افزود:آقای یاسینی باغ خودرا با راهنمایی مرکز تحقیقات چای و کارشناسان اصلاح کرده است که ثمره اش درتولید دیده شده است. رئیس سازمان چای کشورتاکیدکرد:روش زندگی ومدیریت برادران یاسینی باید به عنوان الگو مورد استفاده سایرین قرارگیرد این سه برادر باغ پنج ساله رها شده را اجاره می کنند وبعد بصورت علمی آباد می کنند وبجایی می رسانند که درآمدشان ازاین باغ به دوبرابر حالت عادی می رسدتا جائیکه از هر هکتار۱۷ تن برگ سبز چای برداشت می کنند. رئیس سازمان چای کشوراظهارداشت :امسال ب مبلغ ۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای بهزراعی درنظرگرفته شده است که هم اکنون این طرح تصویب گردیده ودر مرحله تبادل موافقت نامه است که پس از امضای موافقت نامه پرداخت تسهیلات بهزراعی آغاز می گردد. دکترروزبهان اظهارداشت:ازمحل این تسهیلات برادران یاسینی وافراد مشابه ایشان نیزموردحمایت قرار خواهندگرفت.

رئیس سازمان چای کشورهمراه فرمانداروسایرمسئولان فومن، با چایکارنمونه کشوری دیدارکردند 1393/10/17

رئیس سازمان چای کشوربا همراهی فرماندار ومدیران ادارات چای وجهادکشاورزی شهرستان فومن ضمن بازدید ازباغات چای آقای یاسینی چایکار نمونه کشوری مسایل ومشکلات نامبرده را مورد بررسی قرار دادند. دکترمحمدولی روزبهان دراین بازدیدگفت:اقدام آقای یاسینی پیام زیادی برای چایکاران دارد وسازمان چای ازوی وسایرچایکارانی که اقدامات مشابه وی را انجام دهند حمایت جدی خواهدکرد. رئیس سازمان چای کشور افزود:آقای یاسینی باغ خودرا با راهنمایی مرکز تحقیقات چای و کارشناسان اصلاح کرده است که ثمره اش درتولید دیده شده است. رئیس سازمان چای کشورتاکیدکرد:روش زندگی ومدیریت برادران یاسینی باید به عنوان الگو مورد استفاده سایرین قرارگیرد این سه برادر باغ پنج ساله رها شده را اجاره می کنند وبعد بصورت علمی آباد می کنند وبجایی می رسانند که درآمدشان ازاین باغ به دوبرابر حالت عادی می رسدتا جائیکه از هر هکتار۱۷ تن برگ سبز چای برداشت می کنند. رئیس سازمان چای کشوراظهارداشت :امسال ب مبلغ ۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای بهزراعی درنظرگرفته شده است که هم اکنون این طرح تصویب گردیده ودر مرحله تبادل موافقت نامه است که پس از امضای موافقت نامه پرداخت تسهیلات بهزراعی آغاز می گردد. دکترروزبهان اظهارداشت:ازمحل این تسهیلات برادران یاسینی وافراد مشابه ایشان نیزموردحمایت قرار خواهندگرفت.

بازدیدسرزده رئیس سازمان چای کشور ازادارات چای شهرستانهای لاهیجان وسیاهکل 1393/10/17

دکترمحمدولی روزبهان رئیس سازمان چای کشور بهمراه مهندس سید عبدالله میر حسینی مقدم مجری طرح ملی بهزراعی باغهای چای بصورت سرزده ازادارات چای شهرستانهای لاهیجان وسیاهکل بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی سازمان چای کشور،دکترروزبهان در این بازدیدسرزده ضمن دیدار وگفتگوبا کارکنان ادارات چای شهرستانهای لاهیجان وسیاهکل درجریان آخرین روندصدوردفترچه چایکاری برای سال زراعی آتی، نحوه توزیع کودشیمایی،میزان استقبال کشاورزان چایکاراز بهزراعی باغات چای ،مقدارچای خشک موجوددرکارخانجات وهمچنین طرحها ی دردست اجرادرزمینه چای درسطح این دو شهرستان قرارگرفت. برپایه این گزارش :رئیس سازمان چای بهمراه مجری طرح ملی بهزراعی باغهای چای همچنین در مناطق مختلف چایکاری لاهیجان وسیاهکل نیز با کشاورزان چایکار که مشغول بهزراعی وآماده سازی باغات چای خودبودند دیداروگفتگوکرد وازپرداخت تسهیلات بهزراعی به کشاورزان چایکاردرآینده نزدیک خبرداد.

نظرسنجی
به نظر شما کیفیت سایت چگونه است؟


آمار سایت
تعداد کل بازدید کنندگان:27374
تعداد بازدید کنندگان امروز:3
تعداد بازدید کنندگان ماه جاری:318
تعداد بازدید کنندگان سال جاری:977

عضویت در خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه آدرس ایمیل خود را وارد نمائید
 
برو به سمت بالا